242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam