Laico Regency

Uhuru Hwy
P.O BOX 57549
00200 Nairobi (Kenya)